Main Page Archive Contact Information TR (Turkish)

Paper Submission and Writing Rules

Submission of Papers

Yazım Kuralları

Kaynakça Gösterimi

KİTAPLAR

1) Tek yazarlı kitap:

Kaynakçada: Özipek, B., B. (2017). Muhafazakârlık (Akıl, Toplum, Siyaset). Ankara: Liberte Gayın Grubu.

Metin içinde: (Özdemir, 2017: 44)

2) İki yazarlı kitap:

Kaynakçada: Kara, S. ve Aydemir, O. (2014). Finans Matematiği İçin Püf Noktalar. Ankara: ABC Yayınları.

Metin içinde: (Kara ve Aydemir, 2014: 112)

3) İkiden çok yazarlı kitap:

Kaynakçada: Koçyiğit, M., Tekel, E., ve Karadağ, E. (2018). Eğitimde Ahlâk ve Etik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Metin içinde: İlk atıfta tüm yazarlara yer verilir, daha sonraki atıflar (Koçyiğit vd., 2018: 286) şeklinde devam eder.

4) Editörlü kitap:

Kaynakçada: Demir, Ş. ve Sesli, M. (2022). Diyarbakır: Şehirde Siyasetten, Siyasetin Şehrine. Bulut, M. (Editör) içinde, Diyarbakır’ın Portresi, 1. Baskı, (s. 99-117). Ankara: Detay Yayıncılık.

Metin içinde: (Demir ve Sesli, 2022: 105).


KİTAPTA BÖLÜM

Kaynakçada: Keleş, Y. (2015). İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihi Gelişimi. E. Pelit (Ed), Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (ss. 17-43). Ankara: Grafiker Yay.

Metin içinde: (Keleş, 2015: 10)

MAKALELER

1) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada: Berndt, T. J. (2002). Friendship Qualityand Social Development. Current Directions in Psychological Science, 11(4), 7-10.

Metin içinde: (Berndt, 2002: 9)

2) İki yazarlı makale:

Kaynakçada: Wegener, D. T. & Petty, R. E. (1994). Mood Management Across Affective States: The Hedonic Contingency Hypothesis. Journal of Personalityand Social Psychology, 66 (3), 1034-1048.

Metin içinde: (Wegener & Petty, 1994: 1040-1041)

3) Aynı yazara ait birden fazlar eser: Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a, b, c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur.

Kaynakçada: Gregory, A.W. & Hansen, B. E. (1996a). Residual-based Tests For Cointegration in Models With Regime Shifts. Journal of Econometrics, 70, 1-26.

Metin içinde: (Gregory & Hansen, 1996a: 22)

Kaynakçada: Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996b). Tests For Cointegration in Models With Regimeand Trend Shifts. Oxford Bulletin of Economicsand Statistics, 58 (3), 555 – 559.

Metin içinde: (Gregory & Hansen, 1996b: 198)

ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada: Gujarati, D.N. (2011). Temel Ekonometri (Şenesen ve Şenesen, Çev.). İstanbul: Literatür.

Metin içinde: (Gujarati, 2011: 120)

TEZLER

Kaynakçada: Koçyiğit, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Nedensel Yüklemeleri ve Öğrenme Stilleri, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Metin içinde: (Koçyiğit, 2011: 75)

YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR Vb.

Kaynakçada: MEB. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Metin içinde: (MEB, 2012: 65).

SEMPOZYUM, KONGRE vb. TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ

Kaynakçada: Ulu, M., ve Peker, M. (2008). Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Adayı ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

İNTERNET KAYNAKLARI

Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014). Enflasyon raporu 2013-IV. http://www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.02.2022).

Metin içinde: (TCMB, 2022)